הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2024

הוראות מס הכנסה לניהול פנקסי חשבונות בשילוב עם תקנות מס ערך מוסף, וכללים וצווים לעניין מוסד ציבורי ועוסק זעיר; ריכוז ההוראות לניהול פנקסים לרבות ריכוזי סכומים בתוספות להוראות, וסיווג ענפי הכלכלה לפי התוספות להוראות ניהול ספרים.